algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1- Definities

Artikel 2- Bedrijfsidentiteit/Ondernemer

Artikel 3- Relevantie

Artikel 4- Aanbieding

Artikel 5- Overeenkomst

Artikel 6- Herroepingsrecht

Artikel 7- Herroepingskosten

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 9- Prijzen

Artikel 10- Conformiteit en garanties

Artikel 11- Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13- Betalingen

Artikel 14- Klachten

Artikel 15- Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden/Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer.

Dag : kalenderdag

Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten, waarvan de leveringsplicht en de afname over een bepaalde periode zijn gespreid.

Duurzame drager : elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel van de informatie en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn de overeenkomst op afstand te ontbinden.

Ondernemer : de natuurlijke persoon of onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand : een overeenkomst gebaseerd op een bedrijfsmatig georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en diensten, met inbegrip van het sluiten van een overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek van communicatie op afstand : een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2- Bedrijfsidentiteit/Ondernemer

HUGESUPPLEMENTEN EU BV
Dorpstraat 82
E-mail: info@hugesupplements.com
Tel: +31 627837644
4451AC, Heinkenszand
Nederland

KvK-nummer: 78576032
BTW-nummer: NL861456038B01

Artikel 3- Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zullen deze algemene voorwaarden/voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de consument worden toegezonden. mogelijk zonder extra kosten.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de tekst op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument langs elektronische weg de algemene voorwaarden/voorwaarden kan vinden en dat deze voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zonder extra kosten zullen worden toegezonden. .

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/voorwaarden ook specifieke product- en servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument bij strijdige voorwaarden/voorwaarden een beroep doen op de desbetreffende voorwaarden/voorwaarden die het meest gunstig zijn. voor de consument.

Artikel 4- Aanbieding

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod verbonden zijn wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft met name:

prijs inclusief belastingen

eventuele bezorgkosten

de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de benodigde handtekeningen

of u het herroepingsrecht wilt toepassen

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grond worden berekend dan het reguliere tarief voor communicatie

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is

de wijze waarop de consument, vóór het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig ook herstellen

eventuele andere talen, waaronder Nederlands, voor de overeenkomst

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5- De Overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en tevens alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn voor het sluiten van een verantwoorde overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling/aanvraag te motiveren en te weigeren of kan hij aan de uitvoering van het aanbod bijzondere voorwaarden verbinden.

De ondernemer zal bij de producten of diensten de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager:

 1. Het adres van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan
 2. De voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en een duidelijke indicatie omtrent het uitsluiten van het herroepingsrecht.
 3. Informatie over after sales garanties en diensten
 4. Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft verzonden.
 5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie geldt het vorige artikel e. geldt alleen voor de eerste levering.

Artikel 6- Herroepingsrecht

Levering van producten:

Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of een vooraf aangewezen, door de consument aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij wel gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Levering van diensten:

Na de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht dient de consument zich te houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of ten slotte bij de levering van de dienst verstrekt.

Artikel 7- Herroepingskosten

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij niet meer te betalen dan de kosten voor het retourneren van het product.

Indien de consument een betaling heeft gedaan, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping of na de retourzending, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit tenminste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

 1. Die door de ondernemer tot stand worden gebracht volgens specificaties van de consument
 2. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn
 3. Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd
 4. Dat kan snel bederven of verouderen
 5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 6. Individuele kranten en tijdschriften
 7. Voor alle producten waarvan niet kan worden vastgesteld dat het om het originele product gaat dat door ons is geleverd

Artikel 9- Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden wanneer deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. Deze zijn het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10- Conformiteit en garanties

De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst, draagt ​​zorg voor de in het aanbod vermelde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zorgt op de datum van oprichting voor de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11- Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. In ieder geval vóór de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindigen

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) en diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of dienst, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels van ten hoogste één maand.

De consument kan in de overeenkomsten in het vorige lid:

te allen tijde opzeggen zonder beperkingen op te zeggen op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingstermijn kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een een opzegtermijn van maximaal drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren, maar minder dan één keer per maand, van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en tijdschriften (proef- en kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel-13 Betalingen

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de consument heeft de bevestiging van de overeenkomst ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14- Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord ontvangt.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15- Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@hugesupplements.com